Switch to full style
Tänne keskustelut politiikasta siihen liittyvästä korruptiosta yms.
Lähetä vastaus

Valeuutisointi eduskuntavaalien 2019 alla

Ke Tammi 09, 2019 12:46 am

Viime päivinä on television asiaohjelmissa ja lehtitaloissa käynyt kuhina. Siellä on tehty kovasti töitä, jotta puolueet ja eduskuntavaaliehdokkaat saisivat luotettavat ja puolueettomat vaalit. Puskissa vaanii ilmeisesti kuitenkin piru ja tämänkertaisen pirun nimi on valeuutiset. Suomalaisten vaaleista saama informaato tulee pääosin näiden mediatalojen kautta ja siellä ollaan ryhdytty toimiin, että kaikki, viranomaisista poliitikkoihin ja kansaan, ovat hereillä tämän paholaisen takia, jonka takia tietyt teoreetikot uskovat D. Trumpista tulleen POTUS. Jos näin on, valevoimien on pakko olla merkittäviä ja vastaavaa ei Suomessa anneta tapahtua.

Olen törmännyt viime päivinä useisiin haastatteluihin, missä varoitetaan valeuutisista ja kerrotaan niiden lisääntyneen, huolissaan on ollut ainakin oikeusministeri Häkkänen(kok) ja Aalto-opiston professori ja monialainen huippuasiantuntija Lignell.

En viitsinyt paskoa varsinaista vaaliketjua tällä, joten perustin ketjun, johon valeuutiset voisi poimia ja pyrkiä yhdessä selvittämään motiivit yksittäisille uutisille sekä myös ihmiset uutisten ja "valeuutistalojen" takana sekä toki pohtia mikä motiivi heillä on toimia valeuutistuutteina. Onko siis tarkoituksena saada tietty yksilö/taho läpi, hämmentää ja haitata vai onko motiivi osittain taloudellinen?

Olen katsellut sillä silmällä ja kuunnellut korvat höröllään varoitteluja, mutta en ole törmännyt vielä valeuutisointiin vaaleja koskien siten kuin nämä huippumiehet ne ymmärtävät. Onkohan heidän mielestään se valeuutisointia, kun medialla on tapana nostattaa joitakin tahoja kirjoittamalla positiiviseen sävyyn ja polkea toisia kirjoittamalla negatiiviseen sävyyn ja jättää hyviä saavutuksia kertomatta?

Suomenmaa -lehdestä, samanlaista sanomaa monessa mediassa:
Huoli valeuutisista ja valemedian vaikutuksesta on kasvanut
Sa­no­ma­leh­tien lii­ton ky­se­lys­sä 90 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ni­me­ää sa­no­ma­leh­den yleis­si­vis­tyk­sen kan­nal­ta tär­keim­mäk­si me­di­ak­si


Suomenmaa 4.1.2019 10:15
Muokattu 4.1.2019 11:07


Suo­ma­lais­ten huo­li va­leu­u­tis­ten ja va­le­me­di­an vai­kut­ta­mi­ses­ta mie­li­pi­tei­siin on voi­mis­tu­nut. Tämä il­me­nee Sa­no­ma­leh­tien Lii­ton ti­laa­mas­ta tut­ki­muk­ses­ta. IRO Re­se­arch Oy:n te­ke­mä tut­ki­mus ajoit­tuu loka-mar­ras­kuul­le ja sii­nä seu­ra­taan uu­tis­me­di­an muu­tos­ta.

SUO­MA­LAI­SIS­TA 77 pro­sent­tia us­koo va­leu­u­tis­ten ja va­le­me­di­an vai­kut­ta­van vah­vas­ti mie­li­pi­tei­siin. Osuus on nel­jä pro­sent­tiyk­sik­köä kor­ke­am­pi kuin vuot­ta ai­em­min.

Val­ta­o­sa suo­ma­lai­sis­ta us­koo myös, et­tä ta­sa­puo­li­sel­la ja kat­ta­val­la tie­don saa­ta­vuu­del­la voi­daan mer­kit­tä­väs­ti es­tää eri­ar­vois­tu­mis­ta. Näin ajat­te­lee 74 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta.

Sa­maan ai­kaa huo­li yh­teis­kun­nan eri­ar­vois­tu­mi­ses­ta on vah­vis­tu­nut. Vas­taa­jis­ta 75 pro­sent­tia us­koo yh­teis­kun­nan eri­ar­vois­tu­van yhä no­pe­am­min ja yh­teis­kun­nal­lis­ten vas­tak­kai­na­set­te­lu­jen yleis­ty­vän (76%).

VAL­TA­O­SA vas­taa­jis­ta (90%) ko­kee sa­no­ma­leh­det sekä pai­ne­tun et­tä di­gi­taa­li­sen yleis­si­vis­tyk­sen kan­nal­ta tär­keim­mäk­si me­di­ak­si.

Seu­raa­vak­si nou­see tv-ka­na­vat verk­ko­pal­ve­lui­neen (78%) ja kol­man­te­na ovat ra­di­o­ka­na­vat verk­ko­pal­ve­lui­neen (62%).

Sa­no­ma­leh­ti on sel­keä yk­kö­nen kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä. So­si­aa­lis­ta me­di­aa pi­tää yleis­si­vis­tyk­sen kan­nal­ta tär­ke­ä­nä 15 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta.

TUT­KI­MUK­SES­SA on vuo­sit­tain seu­rat­tu myös kan­sa­lais­ten luot­ta­mus­ta suo­ma­lai­siin toi­mit­ta­jiin.

Luot­ta­mus on vuo­des­sa nous­sut kuu­si pro­sent­tiyk­sik­köä. Suo­ma­lai­sis­ta 66 % ker­too luot­ta­van­sa suo­ma­lais­toi­mit­ta­jiin.

Luot­ta­mus on ol­lut nou­sus­sa, sil­lä esi­mer­kik­si vuon­na 2014 vain joka toi­nen vas­taa­ja il­moit­ti luot­ta­van­sa suo­ma­lais­toi­mit­ta­jaan.

IRO Re­se­arch Oy:n to­teut­ta­ma Yh­tei­söl­lis­ty­vä me­dia -tut­ki­mus to­teu­tet­tiin in­ter­ne­tis­sä val­ta­kun­nal­li­ses­sa ku­lut­ta­ja­pa­nee­lis­sa.

Otos pai­no­tet­tiin iän, su­ku­puo­len ja asuin­pai­kan mu­kaan vas­taa­maan 15–74-vuo­ti­ai­ta suo­ma­lai­sia val­ta­kun­nal­li­ses­ti.

Tut­ki­mus­haas­tat­te­lu­ja teh­tiin 1000. Vir­he­mar­gi­naa­li on 3,1 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.
Suomenmaa

Re: Valeuutisointi eduskuntavaalien 2019 alla

Ke Tammi 09, 2019 4:49 am

Tut­ki­mus­haas­tat­te­lu­ja teh­tiin 1000. Vir­he­mar­gi­naa­li on 3,1 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.
Suomenmaa

Eli toisin sanoen on haastateltu noin 0,018 % suomalaisista. Tämähän tietenkin Vastuullisen Median ja heidän "tutkimuslaitostensa" mielestä edustaa kaikkia Suomen yli 5,5 miljoonaa kansalaista...

Pahimpia valeuutisia ja kansan mielipiteen muokkausyrityksiä ovat juuri nämä gallupit ja kyselyt.
Lähetä vastaus