Hyvinkään ammuskelu 2012, 2 kuoli 7 loukkaantui

Suomessa tapahtuneet henkirikokset.

Valvojat: Raid, Moderaattorit

Arlene
Lovejoy
Viestit: 1704
Liittynyt: Ke Joulu 12, 2007 8:30 pm
Paikkakunta: Pentonville

Re: Hyvinkään keskustassa ammuskeltiin - ainakin yksi kuollut?

Viesti Kirjoittaja Arlene » Su Kesä 03, 2012 7:27 pm

Asemyönteisen kulttuurin on muututtava
Vieraskynä: Suomalaisissa kodeissa on hyvin paljon aseita, aseharrastajien painostus on estänyt lakien tiukentamisen.

Laura Lodenius ja Eekku Aromaa


Hy­vin­kään am­pu­ma­ta­paus he­rät­ti ih­mi­set jäl­leen miet­ti­mään aseel­lis­ta vä­ki­val­taa ja kei­no­ja vält­tyä sil­tä. Mo­ni päät­tä­jä­kin on to­den­nut, et­tä jo­tain pi­täi­si teh­dä.

Hel­sin­gin Sa­no­mien pää­kir­joi­tus (27. 5.) nos­ti ai­van oi­kein esil­le suo­ma­lai­sen ase­kult­tuu­rin ja sen, et­tä myös ase­har­ras­ta­jien täy­tyy nyt kat­soa pei­liin. Ei sik­si, et­tä he oli­si­vat yk­si­löi­nä syyl­li­siä tois­ten ase­vä­ki­val­taan ja asei­den vää­rin­käyt­töön, vaan sik­si, et­tä he ovat jär­jes­tö­jen­sä vä­li­tyk­sel­lä vas­tus­ta­neet laa­jal­la rin­ta­mal­la lä­hes kaik­kia ase­lain­sää­dän­nön uu­dis­tus­yri­tyk­siä ja asei­den val­von­nan tiu­ken­nuk­sia.

Ase­har­ras­ta­jien lob­baus ja pai­nos­tus on ol­lut niin voi­ma­kas­ta, et­tä ne­kin vi­ra­no­mai­set, jot­ka ovat yrit­tä­neet li­sä­tä kont­rol­lia ja puut­tua ti­lan­tee­seen, ovat jou­tu­neet pe­rään­ty­mään tai pa­ne­maan uu­dis­tuk­sia jäi­hin ase­har­ras­ta­jien voi­mak­kaan reak­tion vuok­si. Tiet­ty­jen ase­tyyp­pien kiel­tä­mis­tä tai edes ra­joi­tuk­sia esit­tä­neet ovat saa­neet hy­vin ikä­vän sä­vyis­tä pa­lau­tet­ta.

Ase­har­ras­ta­jat löy­tä­vät it­ses­tään ää­nek­kään mie­len­sä­pa­hoit­ta­jan he­ti, kun vih­ja­taan, et­tä hei­dän pi­täi­si it­se miet­tiä, mi­ten kont­rol­lia voi­si li­sä­tä ja säi­ly­te­tään­kö kaik­kia lail­li­sia asei­ta to­del­la niin tur­val­li­ses­ti kuin nii­tä tu­li­si säi­lyt­tää.

Kun Eu­roo­pan unio­nis­sa ol­tiin so­pi­mas­sa di­rek­tii­vis­tä, jol­la nos­tet­tiin aseen han­kin­nan ja hal­lus­sa­pi­don ikä­ra­ja 18 vuo­teen, syn­tyi kau­hea po­ru. Useat suo­ma­lai­set­kin par­la­men­tin jä­se­net aset­tui­vat suo­ras­taan joh­ta­maan ka­pi­na­lii­ket­tä, jot­tei Suo­mes­sa vain tar­vit­si­si nos­taa ikä­ra­jo­ja.

On­nek­si ikä­ra­jo­ja sil­ti nos­tet­tiin. To­sin di­rek­tii­vin mää­räys­ten vie­mis­tä Suo­men lain­sää­dän­töön on­nis­tut­tiin hi­das­ta­maan vuo­sil­la.

Pai­nos­tuk­sel­laan ase­har­ras­ta­jien ak­tii­vit ja jär­jes­töt on­nis­tui­vat es­tä­mään myös po­lii­sil­le esi­te­tyn oi­keu­den tar­kas­taa, et­tä asei­ta säi­ly­te­tään oi­kein ja et­tä nii­tä on lu­van sal­li­ma mää­rä.

Edus­kun­nan hal­lin­to­va­lio­kun­taan taas ha­lu­si ja pää­si pu­heen­joh­ta­jak­si hen­ki­lö, jo­ka tiet­tä­väs­ti har­ras­taa asei­ta ja jon­ka jul­ki­nen­kin ta­voi­te oli, et­tä hän on avain­ase­mas­sa ase­lain­sää­dän­töä ke­hi­tet­täes­sä.

Suo­mes­sa on vä­ki­lu­kuun näh­den har­vi­nai­sen pal­jon asei­ta yk­si­tyi­ses­sä hal­lin­nas­sa eli ko­deis­sa säi­ly­tet­tä­vä­nä. Suo­mes­sa teh­dään poik­keuk­sel­li­sen pal­jon hen­ki­ri­kok­sia, vä­ki­val­taa esiin­tyy pal­jon ja aseet ovat osa vä­ki­val­ta­kult­tuu­ria.

Asei­den mää­rää pe­rus­tel­laan met­säs­tys- ja ur­hei­lu­har­ras­tuk­sel­la se­kä maan­puo­lus­tus­tai­don yl­lä­pi­tä­mi­sen tar­peel­la. On kui­ten­kin ai­van sel­vää, et­tä Suo­mes­sa on pal­jon enem­män asei­ta kuin met­säs­tys­tä var­ten tar­vi­taan ja sel­väs­ti enem­män kuin am­pu­maur­hei­li­joi­ta.

Maan­puo­lus­tus­kou­lu­tus taas kuu­luu Suo­mes­sa Puo­lus­tus­voi­mil­le, ei yk­si­tyi­sil­le har­ras­ta­jil­le.

Mik­si asei­ta puo­lus­tel­laan niin laa­jas­ti? Mik­si ai­na, kun jo­ku syyl­lis­tyy am­pu­ma-ase­ri­kok­sen, to­de­taan, et­tei on­gel­ma ole aseis­sa vaan et­tä "au­tot ja veit­set­kin ovat vaa­ral­li­sia"?

Mik­si hy­vin nuo­ril­le lap­sil­le, 10–15-vuo­tiail­le, mark­ki­noi­daan kou­luis­sa van­hem­pain­yh­dis­tys­ten tu­ke­ma­na "­seik­kai­lu­lei­re­jä", joil­la am­mu­taan ih­mi­siä ai­van ai­don nä­köi­sil­lä air­soft-aseil­la, maas­to­pu­kui­hin ja naa­ma­rei­hin tai ky­pä­riin ver­hot­tu­na?

Ovat­ko aseet var­mas­sa tal­les­sa, jos asun­toon mur­tau­du­taan tai per­heen­jä­se­nel­lä on on­gel­mia? Puu­tu­taan­ko on­gel­miin, kun ne huo­ma­taan?

Nyt on to­del­la ai­ka kat­soa pei­liin. Suh­tau­tu­mi­sen asei­siin ja sa­mal­la ase­kult­tuu­riin on muu­tut­ta­va. Lain­sää­dän­nöl­lä voi ja pi­tää teh­dä jo­ta­kin. Po­lii­si tar­vit­see re­surs­se­ja val­von­taan ja van­ho­jen ase­re­kis­te­rien uu­dis­ta­mi­seen. Ky­se on kui­ten­kin myös kan­sa­lais­ten asen­teis­ta.

Lo­de­nius on Suo­men Rau­han­lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja ja Aro­maa Sa­dan­ko­mi­tean pää­sih­tee­ri.­

Eimi
Parranpäristäjä
Viestit: 77
Liittynyt: Ti Elo 23, 2011 8:43 pm

Re: Hyvinkään keskustassa ammuskeltiin - ainakin yksi kuollut?

Viesti Kirjoittaja Eimi » Su Kesä 03, 2012 7:57 pm

Harmi etten nyt saa linkattua mainitsemaani Hesarin juttua "Kaksi osumaa" Sunnuntai-liitteestä (HS 3.6.2012), kun ei ole tunnuksia digilehteen.

Aihetta sivuten löytyi kuitenkin toinen mielenkiintoinen artikkeli:
http://www.taloussanomat.fi/ihmiset/201 ... 39?ref=tf1
I thought that I was in heaven but I was sure surprised
Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes

Destiny
C.S.I. -tasolla
Viestit: 2517
Liittynyt: La Huhti 14, 2012 2:11 pm

Re: Hyvinkään keskustassa ammuskeltiin - ainakin yksi kuollut?

Viesti Kirjoittaja Destiny » Su Kesä 03, 2012 10:15 pm

Pannaas toi Eimin linkkaama,taloussanomien,juttu esille tulevaisuutta varten.

"Tähän on tultu: Pojat eivät ehdi kasvaa ja vahvistua
Heini Karjanmaa

Nuoret miehet jakautuvat yhä enemmän pärjääjiin ja putoajiin. Pojat ovat vaarassa jäädä tehoyhteiskunnan jalkoihin, koska he kehittyvät tyttöjä hitaammin. Sosiaalisesti kehittymättömän nuoren voi olla vaikea sietää pettymyksiä ja häpeä voi purkautua jopa väkivaltana.

Outi Kokko
3.6.2012 06:01
232
Suomalaiset halutaan pitää yhä tiukemmin ja pidempään työelämässä. Näitä suunnitelmia ja monien elämää varjostaa kuitenkin se, että joukko nuoria ja etenkin nuoria miehiä ei saa otetta yhteiskunnasta.

Valviran ylilääkäri Markus Henriksson sanoo, että tilanteesta on syytä olla huolissaan. Hän ja muut asiantuntijat puhuvat polarisaatiosta.

– Suurin osa nuorista miehistä ja naisista voi hyvin. Huonosti voivat suhteellisesti ottaen aiempaa huonommin. Huonovointisuus on heillä aiempaa monipuolisempaa ja heillä syrjäytymisriskit ovat kasvaneet, Henriksson sanoo.

Tilanne nähdään myös armeijassa. Psykiatrian ylilääkäri Tanja Laukkala Sotilaslääketieteen keskuksesta sanoo, että ikäluokissa on sekä erittäin hyvin eri elämänalueilla selviytyviä nuoria, jotka selviytyvät hyvin myös armeijassa, että tukea tarvitsevia nuoria.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Mauri Marttunen sanoo, että pahoinvointi näyttää kasautuvan, katsotaanpa sitä millä mittarilla tahansa.

– Se liittyy huono-osaisuuteen, köyhyyteen tai huonompaa huonompaan toimeentuloon, ruumiilliseen terveyteen, elintapoihin sekä myös mielenterveyskysymyksiin ja päihdekäyttöön, hän sanoo.

Ehtivätkö pojat
olla poikia?

Se, millaiseksi lapsi kasvaa, on erittäin monen tekijän summa. Nyky-yhteiskunnassa kilpailu ja tehokkuus ulottuu lapsiin ja nuoriin ja heiltä vaaditaan paljon.

Pojat ovat tyttöjä suuremmassa syrjäytymisvaarassa, koska he kehittyvät tyttöjä hitaammin.

– Kun oppivelvollisuus päättyy, monet ovat aivan lapsia, sanoo Tampereen yliopiston dosentti Matti Rimpelä.

Järjestelmä sallii huonosti eritahtisen kehityksen. Kun ennen pojat saattoivat ryhdistäytyä viimeisellä luokalla ja selviytyä koulusta hyvin arvosanoin, nykyisin tällainen on vaikeaa.

– Lapset on pistetty pakkotahtiseen myllyyn. Jos jää puoli vuotta tai vuoden jälkeen, eroa on vaikea kuroa kiinni, Rimpelä sanoo.

Älä varjele
lasta pettymyksiltä

Olennainen osa kehitystä ovat sosiaaliset taidot, jotka ovat yhä tärkeämpiä. Myös nämä pojat oppivat yleensä hitaammin kuin tytöt.

Sosiaalisesti taitava ihminen on oppinut tunnistamaan mielensä ja elimistönsä viestit, ymmärtämään niitä ja sanoittamaan ne.

– Pitää tajuta oma tilanteensa voidakseen tuntea empatiaa muita kohtaan, Rimpelä sanoo.

Hän lisää, että sosiaaliset taidot ovat eri asia kuin hyvä käytös tai näennäinen sosiaalisuus.

Vaikkapa 18-vuotias voi hengailla poikasakissa ja harrastaa, mutta todellisuudessa on jengin jatkona. Hänellä ei välttämättä ole sosiaalista osaamista. Hän ei esimerkiksi tule toimeen vastakkaisen sukupuolen kanssa, eikä ei siedä pettymyksiä.

Sosiaaliset taidot syntyvät vuorovaikutuksessa. Yritykset, erehdykset ja niihin liittyvä pettymykset ovat olennainen osa oppimista.

– Pettymysten sieto on keskeinen osa sosiaalisia taitoja ja pettymykset ovat olennainen osa kasvamista, Rimpelä sanoo.

Moni vanhempi pyrkii varjelemaan lapsiaan epäonnistumisilta, mutta Rimpelän mukaan nämä elämän perusasiat pitäisi oppia yhdeksänteen ikävuoteen mennessä.

– Kolmas luokka asettaa lapset samalle viivalle. Jollei koe oppimisen iloa, ei osaa toimia sosiaalisesti oikein koulussa, hän sanoo.

Netti tarjoaa tunteettoman
näennäismaailman

Yleensä syrjäytyminen mielletään taloudelliseksi, mutta Henrikssonin mukaan nuorilla on myös henkistä identiteettisyrjäytymistä, johon ei ainakaan heti liity taloudellisia ongelmia. Tällainen syntyy tarkoituksettomuuden tunteesta.

– Henkisesti syrjäytynyt ei koe riittäviä arvostuksen ja merkityksen kokemuksia, joita ihminen välttämättä tarvitsee.

Henrikssonin mukaan tällaisilla nuorilla ei ole keinoja käsitellä esimerkiksi pettymyksiä, ja he saattavat purkaa tunteensa tuhoavaan tai impulsiiviseen toimintaan kuten vastikään Hyvinkäällä tapahtui.

– Yhtenä tekijänä voivat vaikuttaa nettimaailma ja väkivaltapelit, hän lisää ja korostaa sanaa yhtenä.

Rimpelän mielestä pelit ja internet tarjoavat näennäismaailman, jossa on mahdollisuus elää ilman tunteita. Tämä maailma mahdollistaa robottimaisen elämään, josta puuttuvat inhimillisyyden peruselementit, vuorovaikutus, kyky luottamuksellisiin suhteisiin ja vastoinkäymisten sietämiseen.

– Mediatietojen perusteella kaikille viime aikojen ampumistapauksille näyttää olevan ominaista se, että ampujan sosiaalinen osaaminen on jäänyt heikoksi, Rimpelä sanoo.

Maailma on vaarallinen
liikunnallisesti lahjakkaille

Moni isä ja äiti pyrkii pohjustamaan lapselleen menestyksekästä uraa valitsemalla hyvät harrastukset tai koulut. Aina päämäärätietoiset ratkaisut eivät ole onnistuneita.

Niin urheilu- kuin vaikkapa musiikkiharrastuskin voi kääntyä itseään vastaan. Ei ole tavatonta, että valmentaja kehuu lasta, jos hän osallistuu puolikuntoisena ja lääkärin suosituksesta huolimatta joukkueensa otteluun tai sovittuun kilpailuun.

– Tämä maailma on erityisen vaarallinen lapsille, jotka ovat liikunnallisesti lahjakkaita, Rimpelä sanoo.

Hänen mukaansa lapset on helppo sitouttaa ja heitä on helppo huiputtaa.

– Lapsuuteen olennaisesti kuuluvat leikinomainen suhtautuminen ja leikin kautta oppiminen on korvautumassa tehokkuudella, Rimpelä sanoo.

Ketään ei pidä
nöyryyttää

Nuorten täytyy varhain tehdä pitkälle vaikuttavia päätöksiä. Marttunen toivoo, että perhe ja lähipiiri pystyisi auttamaan näissä ja myös mahdollisissa väärissä valinnoissa.

Jos nuori syystä tai toisesta lopettaakin koulun tai vaikkapa varusmiespalveluksen, hän voi tuntea itsensä surkimukseksi.

– Varusmies- tai siviilipalvelu on nuorille miehille edelleen iso asia. Kyllä se tuntuu, jos syystä tai toisesta hän ei pysty suorittamaan sitä, Henriksson huomauttaa.

Henriksson oli aiemmassa tehtävässään mukana käynnistämässä Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -hanketta, jossa paneudutaan varusmies- ja siviilipalveluksen ulkopuolelle jääneisiin miehiin. Heihin otetaan yhteyttä ja selvitetään, millaista ohjausta he tarvitsevat ja tarjotaan tätä.

Välillä kilpailu koulussa, harrastuksissa tai työelämässä on suorastaan julmaa. Henrikssonin mukaan on erittäin tärkeää, että nuori ymmärtää, että kompasteluista huolimatta hän on arvokas ihmisenä. Olennaista on, että ketään ei nöyryytettäisi.

– Kulttuurissamme on ilmiöitä, joissa tuotetaan häpeän ja nöyryytyksen kokemuksia. Suurin osa ihmisistä kestää ne hyvin, mutta niille, joilla on muistakin syistä pahoinvointia, nöyryytys aiheuttaa suurta psyykkistä kipua, Henriksson sanoo.

Ole lähimmäinen ja
pidä huolta nuoresta

Marttunen uskoo, että yhteiskunta voi olla yhtä aikaa tehokas ja inhimillinen. Hän painottaa, että lasten ja nuorten kehityksellä pitää olla suotuisat olot.

– Huolenpito ja lähimmäisenä oleminen on tärkeää, hän sanoo.

Marttunen muistuttaa, että jokainen voi tukea niin lapsia kuin nuoriakin välittämällä.

Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä tärkeämpi yhteisö perhe on. Rimpelän mukaan vanhemmilta vaaditaan paljon aiempaa enemmän, mutta tukijärjestelmä on jäänyt kehityksestä pahasti jälkeen.

Hän huomauttaa, että lapsia tuetaan auttamalla vanhempia. Hän haluaisi jalkauttaa perhetyöntekijät vastaanotoilta takaisin koteihin.

Kouluttomia ei saisi
jättää irralleen

Asiantuntijoiden mielestä kouluissa pitäisi panostaa sosiaalisten taitojen opettamiseen ja yhteisöllisyyteen. Rimpelä venyttäisi oppivelvollisuusikää.

Hän kummastelee sitä, että kouluaikana moneen kertaan löydetyt ongelmanuoret hukataan koulun jälkeen ja sen jälkeen huudetaan apuun etsivää nuorisotyötä.

– Suomen yhteiskunnan suurin eriarvoisuus tällä hetkellä on, että koulutuksensa keskeyttäneet jäävät täysin irralleen, hän sanoo.

Rimpelä perustelee tätä sillä, että valtio tukee valtionosuuksilla kuntia, jos nuoret menevät ammatilliseen koulutukseen tai lukioon. Koulutuksen ulkopuolelle jääviä ei tueta mitenkään."


Miettimisen arvoista asiaa tässäkin.
Mitä aseasiaan tulee.Minun puolestani poliisit joutaisivat tarkistamaan talouksien aseet määrineen ja niiden oikeaoppinen säilyttäminen.
Olen kuullut useamipiakin juttuja,joissa esim. lapsiperheessä aseita säilytetään olohuoneen nurkassa!"Joo,on tästä puhuttu..ne on vaan jään..ei oo tullu hommattua kaappia..",on vastaus ihmettelyyn.Ei voi kuin miettiä,miksi pitää sitten hommata aseita,jos ei ole varaa/viitseliäisyyttä hankkia niille asianmukaista säilytyspaikaa.

Joillakin on kotonaan aseita,vaikkeivät metsästäkään,joilla sitten vaan leikitään kotona vaikka variksia ja/tai tölkkejä ammuskellen tms. tai mennään kaatikselle rottia tappamaan.
Kyllä jokaisen vastuuntuntoisen aseeomistajan tulee noudattaa olemassaolevia asetuksia,niiden säilyttämisestä.

Ehkäpä aselupia tulisi tarkistaa siltä kulmalta,mihin niitä on tarkoitus käyttää.Olisiko esim. metsästysaseiden haltijoiden metsästyslupia/-lupahakemiksia mahdollista tarkistaa? esim. jos ei mettällä tule käytyä,aselupa umpeutuu.
Pistoolit ymv. onkin vaikeampi juttu.En tiedä,miksi niitä pitää hankkia kotiin,jos on tarkoitus vain pihalla ammuskella tölkkejä. Tietäjiä,miksi pitää pistoolia kotona?
Helvetin kosto kiehuu sydämessäni- Yön kuningatar

Joku toinen
Alibin kestotilaaja
Viestit: 348
Liittynyt: La Tammi 28, 2012 11:22 pm

Re: Hyvinkään keskustassa ammuskeltiin - ainakin yksi kuollut?

Viesti Kirjoittaja Joku toinen » Su Kesä 03, 2012 10:50 pm

Aika kukkahattutätien porua aseiden kieltämiset kokonaan. Pyssyä ei ole nähtykään kokoelämän aikana ja esitetään niin asiantuntevaa.
Aselakien yksinkertaistaminen ja tiedonkulku viranomaisten ja terveydenhuollon osalta olisi uudistettava.
Samoin metsästykseen käytettävät pitkäpiippuiset aseet olisi säilytettävä metsästyskauden ulkopuolella poliisin ylläpitämissä tiloissa, joka nurkan takana ei tiloja edes tarvitsisi olla. Ajetaanhan kossupullon ja kaljakeissinkin takia usein pitkiä matkoja. Hirvien metsästyskausi ei ole koko vuosi kuten Tuomion pöljä luulee. Menot olisivat paljon pienemmät kun laskisit todelliset kulut ja lööperilaskelmiesi eron.
Ja mitä tulee kantojen harventamiseen niin monella näyttää olevan biologia "hiukan" hakusessa. Petojen määrällä saadaan luonnollinen harvenema aikaan, mutta kukkahattutätien päätöksillä susia saa olla vain 300km päässä asutuksesta.
Ja kuka maksaa aseiden säilytyksen? No valtio eli kansalaiset tietenkin yhteisen turvallisuuden takia.

Ja omistanko aseen? En, mutta ei se ole syy ettei kukaan muukaan saa asetta metsästykseen omistaa.
Tietenkin jos kaapista löytyy useampi kappale samaan metsästykseen voi aselupien määrää vähentää.

Lodeniuksen ja Aromaan kirjoitukset todellista kukkahattupopulismia vailla todellisia ratkaisuja. Puhutaan ja puhutaan , mutta mitää ei asian eteen oltaisi edes ehdottamassa taikka tekemässä.

Yhteisöllisyys= illuusio jota ei ole olemassa, yhteisöllisyys on kuollut ja kuolee sotiemme veteraanien mukana. Sitä ei tule kun menetetty sukupolvi (1990-luvulla syntyneet), pullamössösukupolvi on paikkansa hakenut tietokoneiden ja internetin ym. hömpötyksen voimalla.

Avatar
Tuomion Pasuuna
Sherlock Holmes
Viestit: 3493
Liittynyt: Ma Heinä 18, 2011 10:43 am

Re: Hyvinkään keskustassa ammuskeltiin - ainakin yksi kuollut?

Viesti Kirjoittaja Tuomion Pasuuna » Su Kesä 03, 2012 11:10 pm

Joku toinen kirjoitti:Samoin metsästykseen käytettävät pitkäpiippuiset aseet olisi säilytettävä metsästyskauden ulkopuolella poliisin ylläpitämissä tiloissa, joka nurkan takana ei tiloja edes tarvitsisi olla. Ajetaanhan kossupullon ja kaljakeissinkin takia usein pitkiä matkoja. Hirvien metsästyskausi ei ole koko vuosi kuten Tuomion pöljä luulee.
Hirvenmetsästyskausi kestää reilun kolme kuukautta, mutta ampumista on tietysti harjoiteltava ennen metsälle lähtöä ja tätä harjoittelua on tapana tehdä koko kesä. (Harjoittelematta ei pääse hirvikokeesta läpi ja huonosti ampuvat metsästäjät olisivat muutenkin vaarallisia.) Eli aseet pitäisi kuitenkin olla noin puoli vuotta saatavilla kotona.

Henkilöön käyvistä nimittelyistä totean vain, että niihin on yleensä tapana turvautua silloin kun asialliset argumentit eivät riitä.
Menot olisivat paljon pienemmät kun laskisit todelliset kulut ja lööperilaskelmiesi eron.
Ehkäpä esität omat paremmat laskelmasi sen sijaan että vain yleisesti väität minun laskelmiani virheellisiksi? Mitä nämä aseiden säilytykseen tarvittavat rakennuskompleksit siis maksavat ja montako poliisia niiden henkilökunnaksi tarvitaan ja mitkä ovat näiden palkkakulut?
Ja mitä tulee kantojen harventamiseen niin monella näyttää olevan biologia "hiukan" hakusessa. Petojen määrällä saadaan luonnollinen harvenema aikaan, mutta kukkahattutätien päätöksillä susia saa olla vain 300km päässä asutuksesta.
Susikannan monikymmenkertaistaminen ei taitaisi saada maaseutuväestön jakamatonta suosiota. Susien vaarallisuudesta ihmiselle en ole varma, mutta esimerkiksi lammas- ja porotaloudelle tulevat vahingot olisivat mittavat.
Ja kuka maksaa aseiden säilytyksen? No valtio eli kansalaiset tietenkin yhteisen turvallisuuden takia.
Pointti on edelleen siinä, että voisiko samat rahat käyttää turvallisuuden parantamiseen tehokkaammin vaikkapa palkkaamalla lisää lastenpsykiatreja tai järjestyspoliiseja?

Joku toinen
Alibin kestotilaaja
Viestit: 348
Liittynyt: La Tammi 28, 2012 11:22 pm

Re: Hyvinkään keskustassa ammuskeltiin - ainakin yksi kuollut?

Viesti Kirjoittaja Joku toinen » Su Kesä 03, 2012 11:40 pm

Pitääkö sitä samaa rahaa olla jakamassa joka suuntaan?
Onko siis ajatusmaailmasi sellainen että annetaan kaikille vähän joka ei riitä kuin rakennelman ylläpitämiseen vai olisiko kuitenkin lisärahoitus jokaisen palvelun parantamiseen tarpeen?
Ja jo olemassa olevien varojen sijoittaminen oikeisiin kohteisiin olisi suotavaa. Ja mistä nipistettäisiin: maahanmuutosta, poliisibyrokratiasta johtajistoineen (mitä hyödyllistä poliisijohtaja tekee, muuta kuin ilmaisee mielipiteensä aivopieruina keltaisessa lehdistössä?) valtion osuuksista sakoista ym.
Poliisien määrää vähentämällä lisätään rikollisuutta koska kiinnijäämisen riski putoaa.

Ja mitä tulee puolen vuoden kuluihin niin säästinhän jo 50% menoista. Siitä vaan perustelemaan miksi säästöni ei olisi riittävä.
Ja miksi aina pitää laskea vain se rahasumma jonka tietty asia maksaa? Lasketaanko ihmishengelle mitään arvoa kun kyseisiä päätöksiä tehdään? Tuntuu olevan aika halpa hinta ihmishengellä kun tonnin sakoilla, parin tonnin kärsimyskorvauksilla ja ehdollisella saadaan ihmishenki kuitattua.
Ja tietenkin aseharrastajien/omistajien pitäisi osallistua suuremmalla summalla varastointirakennusten ylläpitoon. Ja meinaat että lastenpsykiatri estää luvallisilla aseilla tehtävät rikokset/joukkomurhat?
Ja kun kohdennetaan samaa rahaa pakollisesta kohteesta siihen "ei niin pakolliseen" päästään maassamme vallitsevan maahanmuuttorahan jakoon joka on käsittämätöntä rahan haaskausta. Sieltä liikenisi muutama pennonen jopa ihan Suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiseen, mutta eihän viherkommunisti-kukkahattutädit pysty kahteen asiaan kerralla keskittymään.

Susien määrää voidaan aina kutsua liian suureksi. Tosiasia on se että miksi ihmisten pitäisi saada asua keskellä metsää ilman vaaraa luonnoneläimistä? Ja fiksuina jätetään se karvaturre sinne pihalle vielä naru kaulassa odottelemaan että peto saa sen helpommin kiinni.
Ja kai osaat mietiskellä missä päin niitä hirviä on eniten riesaksi asti? Poroja ei niillä leveysasteilla muutamaa eläinpuistoa lukunottamatta ole.

Tässä kyseisessä Hyvinkään tapauksessa ei ole tullut ilmi harrastiko tekijä edes metsästystä. Se että perheessä joku harrastaa ja omistaa aseen ei tarkoita että jokainen perheenjäsen niin tekisi. Tilaisuus ja mahdollisuus teki tämänkin tapahtuman mahdolliseksi, ei se että tekijä olisi jo pitkään omalla toiminnalla viestittänyt teon olevan tulossa. Yhtään omaa asetta ei tekijällä kuitenkaan tietojen mukaan ollut. Eli vieras tekijä ei olisi asekaapin sisältöön käsiksi koska ei olisi tietänyt avaimen sijaintia. El iosasyyllisenä koko tragediaan on myös perheejäsen joka käytetyt aseet omisti/omistaa. Siihen ei auta edes se lastenpsykiatri vaikka kuinka yrittäisi.

morbidelli
Tarkastaja Clouseau
Viestit: 688
Liittynyt: To Loka 01, 2009 1:34 pm

Re: Hyvinkään keskustassa ammuskeltiin - ainakin yksi kuollut?

Viesti Kirjoittaja morbidelli » Su Kesä 03, 2012 11:49 pm

Tuomion Pasuuna kirjoitti:Metsästykseen on laitonta käyttää muita kuin käsiaseita.
Nyt sä puhut ihan tuubaa.

Metsästysasetus kieltää käsiaseen käytön metsästyksessä. Siis siellä lukee (tarkka lainaus): "Käsiasetta ei saa käyttää metsästyksessä."

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930666
(16. pykälä)

Musta tuntuu kuitenkin että sua täytyy onnitella siitä että olet ratkaissut ongelman lopullisesti. Jos kaikki aseet on määritelmällisesti käsiaseita, ja asetuksen mukaan niiden käyttö metsästyksessä on kielletty, on poliisin kerättävä kaikki aseet pois. Muuten kai poliisi laiminlyö velvollisuuttaan.

Arska
Sammakkoprofessori
Viestit: 492
Liittynyt: Ke Elo 22, 2007 12:14 am

Re: Hyvinkään keskustassa ammuskeltiin - ainakin yksi kuollut?

Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Kesä 04, 2012 12:01 am

Tuomion Pasuuna kirjoitti:
Menot olisivat paljon pienemmät kun laskisit todelliset kulut ja lööperilaskelmiesi eron.
Ehkäpä esität omat paremmat laskelmasi sen sijaan että vain yleisesti väität minun laskelmiani virheellisiksi? Mitä nämä aseiden säilytykseen tarvittavat rakennuskompleksit siis maksavat ja montako poliisia niiden henkilökunnaksi tarvitaan ja mitkä ovat näiden palkkakulut?
Aseiden säilytystilojen rakentamisesta ja niiden vartioinnista vastaisivat luonnollisesti luvanhaltijat. Yteiskunnalle ne kustantavat saman verran kuin muutkin rakennukset: viranomaiset tarkastavat että ne sopivat tarkoitukseensa, rakennusten omistajat vastaavat lopuista kuluista.

Joku toinen
Alibin kestotilaaja
Viestit: 348
Liittynyt: La Tammi 28, 2012 11:22 pm

Re: Hyvinkään keskustassa ammuskeltiin - ainakin yksi kuollut?

Viesti Kirjoittaja Joku toinen » Ma Kesä 04, 2012 12:01 am

Käsiasetta muuten saa käyttää metsästyksessä esim. juurikin loukkupyssynä.

Arska
Sammakkoprofessori
Viestit: 492
Liittynyt: Ke Elo 22, 2007 12:14 am

Re: Hyvinkään keskustassa ammuskeltiin - ainakin yksi kuollut?

Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Kesä 04, 2012 1:05 am

Tuomion Pasuuna kirjoitti:Käsiaseita ovat esimerkiksi kiväärit, haulikot, pistoolit, konepistoolit, miekat ja keihäät. Eli yhden henkilön käsissä pidettävät aseet. Käsiaseita eivät ole esimerkiksi raskaat konekiväärit, miinat, pommit, katapultit, tykit, muurinmurtajat tai kranaatinheittimet.

Englanninkielen sana handgun ei tarkoita käsiasetta vaan se suomennetaan "lyhyet aseet" tai "pistoolit ja revolverit".
Trollaat.

Englannissa samoin kuin suomen yleiskielessä käsiase tarkoittaa yhdellä kädellä käytettävää asetta eli pistoolia. Sotilaskielessä Suomessa jako menee pääsääntöisesti käsiase–ammusase eli käsite käsiase sisältää kaikki aseet, joilla ammutaan luoteja, eli paitsi kaksin käsin käytettävät pidemmät aseet, kiväärit, konepistoolit ja konekiväärit niin myös kiinteät konekiväärit. (Jeps, palvelin tykistössä.) Yhdysvaltojen asevoimissa käsiaseita (small arms) ovat alle 20 mm ampuma-aseet (ml. raskaat konekiväärit) ja 40 mm kranaatinheittimet.

Jäätynyt enkeli
Vähänniinkuharrastaja
Viestit: 164
Liittynyt: Pe Tammi 08, 2010 1:29 am

Re: Hyvinkään keskustassa ammuskeltiin - ainakin yksi kuollut?

Viesti Kirjoittaja Jäätynyt enkeli » Ma Kesä 04, 2012 3:30 am

Nyt kun alkaa reippaasti yli puolet sivuista mennä metsästys/ aseiden sallimisen/sallimattomuuden jauhamiseen (mitä on jauhettu samat jauhot kaikissa Jokela- ymv. ketjuissa), niin voisiko jonnekkin mennä tuosta keskustelemaan ihan omaan osioon...

ulrikeM
Vähänniinkuharrastaja
Viestit: 193
Liittynyt: La Marras 29, 2008 3:59 pm

Re: Hyvinkään keskustassa ammuskeltiin - ainakin yksi kuollut?

Viesti Kirjoittaja ulrikeM » Ma Kesä 04, 2012 12:06 pm

marokon_kauhu kirjoitti:
Aizerbaidzan kirjoitti: Ihminen, joka on vakaasti päättänyt tehdä joukkomurhan, keksii toteutuskeinon.
Paitsi että tässä Hyvinkään tapauksessa kyse taisi olla päähänpistosta, jossa tilaisuus "teki varkaan":
Päässä alko napsumaan pahemmin ja asekaapin avaimen paikka oli tiedossa.....
Alkaa mennä jankkaamiseksi tämäkin keskustelu.

Mutta tätä asiaa voi testata lyhyellä ajatuskokeella, ei tarvitse "empiirisesti testata" ( :D ) :

Skenaariot:

a) laitetaan Stadin rautatieaseman bussiaukiolle hirveä kasa kirveitä, paistinpannua, puukkoja ja halkoja yms astaloita. Tuodaan koko Niuvanniemi sinne bussilla ja pääsetetään irti.

b)Muutoin sama, mutta kasassa on Kalashnikoveja, pistooleita, piekkareita, kivääreitä, haulikoita jne.
Kaikki tietysti täydessä latingissa.

Pahempaa jälkeä tulee skenaariolla :

a vai b? :) :o :shock: :D
c) Muutoin sama, mutta kasassa kaikki aseet. Kun vierekkäin on paistinpannu ja haulikko, kummalla saa minuutissa enemmän tuhoa aikaan?
Minkä taakseen jättää, sen netistä löytää.

ulrikeM
Vähänniinkuharrastaja
Viestit: 193
Liittynyt: La Marras 29, 2008 3:59 pm

Re: Hyvinkään keskustassa ammuskeltiin - ainakin yksi kuollut?

Viesti Kirjoittaja ulrikeM » Ma Kesä 04, 2012 12:26 pm

Tuomion Pasuuna kirjoitti:Mitä yhteisöllisyydelle pitäisi tehdä? Käsittääkseni se homma ei mene ihan sillä tavalla, että pääministeri julistaa televisiossa, että jatkossa kaikki ovat sitten entistä yhteisöllisempiä. Vai pitäisikö säätää jonkinlainen laki, että jokaisen pitää käydä vähintään kerran kahdessa viikossa naapurin luona kahvilla?

Yhteisöllisyyden lisääminen tuosta noin vaan ei taida olla ihan helppoa.
Ei ainakaan tässä kapitalistisessa, suorituskeskeisessä ja materialistisessa yhteiskunnassa. Mutta toki poliittisilla päätöksillä ja esikuvilla on mahdollisuus saada muutos aikaiseksi. Mutta aikaa siihen menee.

En ihan ymmärrä. Joka puolella huudetaan toisenlaisten arvojen perään, mutta silti kokoomus on suosituin puolue.
Minkä taakseen jättää, sen netistä löytää.

ulrikeM
Vähänniinkuharrastaja
Viestit: 193
Liittynyt: La Marras 29, 2008 3:59 pm

Re: Hyvinkään keskustassa ammuskeltiin - ainakin yksi kuollut?

Viesti Kirjoittaja ulrikeM » Ma Kesä 04, 2012 12:38 pm

Eimi kirjoitti:Miksi muuten nämä julkisella paikalla tehdyt surmat saavat suuremman huomion kuin kotioloissa tehdyt? Niin mediassa kuin poliitikkojen puheissa. Kuolleiden määrä saattaa olla sama, mutta perheensä surmannut unohtuu sittenkin aika nopeasti. Eikä kukaan ole vaatimassa lainsäädäntöön muutoksia.
Hyvä kysymys. Yksi syy ainakin on median antama huomio. Toinen (liittyy ensimmäiseen) on se, että esim. Hyvinkään tapauksessa niin moni ulkopuolinen (ja vielä nuori) oli hengenvaarassa. Poliisia ampuminen on myös poikkeuksellista.
Minkä taakseen jättää, sen netistä löytää.

Teleksi
Charlien Enkeli
Viestit: 1971
Liittynyt: Ma Elo 13, 2007 3:45 pm

Re: Hyvinkään keskustassa ammuskeltiin - ainakin yksi kuollut?

Viesti Kirjoittaja Teleksi » Ma Kesä 04, 2012 1:15 pm

Voisiko sitä aseiden tiukempaa säilytystä siirtää osin ammusten säilyttämiseen. (En oikeasti aseista tiedä mitään...) Siis jos sinulla on haulikko kaapissa, niin ei sillä tee mitään jos ei ole ammuksia. Nytkin jos aseet ja ammukset eivät olisi olleet samassa paikassa, niin ei olisi tullut yhtään vahinkoa. Ammukset "apteekkiin" ja sieltä saisi metsästysseuran puheenjohtajan kirjoittamalla reseptillä lisää vain käytön mukaan. Ja sitten kotona ammukset eri paikassa kun aseet. Jos ammukset ovat vaikka edes sellaisessa Tiimarin lukittavassa säiliölippaassa, niin sen aukaisemiseen menee sen verran tovi, että saattaa pää selvitä ja järki palata ennen kun pääsee tositoimiin. Me yritimme joskus hyvin vuoksi lekan kanssa aukaista sellaista halppislipasta eikä onnistunut.

Vastaa Viestiin